สมัครเว็บพนันบาคาร่า สมัครเว็บหวยไหนดี ค่าเสื่อมราคา

สมัครเว็บพนันบาคาร่า สมัครเว็บหวยไหนดีายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมคาสิโนและการบริการ EBITDA ไม่ใช่การวัดประสิทธิภาพที่คำนวณตาม GAAP หน่วยงานในอดีตได้

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการวัดแบบ non-GAAP ซึ่งก็คือ Adjusted EBITDA ซึ่งใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ แสดงถึงรายได้ก่อนดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเปิด การประเมินใหม่และการเพิ่มส่วนลดเป็นหนี้สินจากการสละสิทธิ์ ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนหนี้ก่อนกำหนดและการตัดจำหน่ายต้นทุนการออกตราสารหนี้

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นวิธีเพิ่มเติม สมัครเว็บพนันบาคาร่า ในการประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน และเมื่อดูจากทั้งผลลัพธ์ GAAP ของหน่วยงานและการกระทบยอดที่มีให้ ผู้มีอำนาจเชื่อว่าหน่วยงานดังกล่าวให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับธุรกิจของตนมากกว่าที่จะได้รับหากไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ EBITDA

ที่ปรับปรุงแล้วจะแสดงเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้น เนื่องจาก: (1) หน่วยงานเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตและปัจจุบันของหน่วยงาน; (2) ผู้มีอำนาจเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นภายในอุตสาหกรรมคาสิโนและการบริการ เนื่องจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวม

บางรายการที่อาจไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (3) มาตรการที่เทียบเท่ากับ Adjusted EBITDA มักใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินมูลค่าของบริษัทคาสิโนและการบริการ และ (4) หน่วยงานใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (3) มาตรการที่เทียบ

เท่ากับ Adjusted EBITDA มักใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินมูลค่าของบริษัทคาสิโนและการบริการ และ (4) หน่วยงานใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (3) มาตรการที่เทียบเท่ากับ Adjusted EBITDA มักใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินมูลค่าของบริษัทคาสิโนและการบริการ และ (4) หน่วยงานใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

การใช้ Adjusted EBITDA มีข้อจำกัดบางประการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วควรพิจารณาเพิ่มเติมจากไม่ใช่เพื่อทดแทนหรือเหนือกว่ามาตรการทางการเงินของ GAAP รวมถึงรายได้สุทธิ (เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน) หรือกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน (เป็นตัวบ่งชี้สภาพคล่องของหน่วยงาน) และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวมของผู้มีอำนาจ การคำนวณ EBITDA ที่

ปรับปรุงแล้วของผู้มีอำนาจนั้นน่าจะแตกต่างจากการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหรือการวัดที่มีชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้โดยบริษัทคาสิโนและการบริการอื่นๆ ดังนั้น การเปรียบเทียบอาจถูกจำกัด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะตัดบางรายการออกจากกำไรสุทธิ เช่น ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและการประเมินใหม่และเพิ่มส่วนลดให้กับความรับผิดในการละทิ้ง แต่ละรายการเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีต จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และควรพิจารณาในการประเมินโดยรวมของผลลัพธ์ของผู้มีอำนาจ หน่วยงานชดเชยข้อจำกัดเหล่านี้โดยให้การเปิดเผยที่เกี่ยวข้องของ

ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย การประเมินใหม่ และการเพิ่มส่วนลดให้กับหนี้สินจากการละทิ้ง และรายการอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งในการปรับกระทบยอดกับการวัดรายได้สุทธิทางการเงินของ GAAP และในงบการเงินรวมซึ่งทั้งหมดนี้ควรพิจารณาเมื่อประเมินผล

การแก้ไขและแทนที่การเล่นเกม Affinity ประกาศผลรายไตรมาสและปีจนถึงปัจจุบันสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2013
การแก้ไข…โดย Affinity Gaming19 พฤศจิกายน 2556 13:47 น. เวลามาตรฐานตะวันออก

ลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. 2556 ในตารางรายจ่ายฝ่ายทุนของการเปิดเผยข้อมูลลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 รายจ่ายฝ่ายทุนแบบรายไตรมาสจนถึงปัจจุบันในเซ็กเมนต์เนวาดาของบริษัทควรอยู่ที่ 2,271 ดอลลาร์ (2,436 ดอลลาร์) และปีต่อ- วันที่รายจ่ายฝ่ายทุนในเซ็กเมนต์เนวาดาของบริษัทควรอยู่ที่ 8,254 ดอลลาร์ (8,752 ดอลลาร์)

“ผลประกอบการไตรมาสสามปี 2556 ได้รับผลกระทบหลักจากแนวโน้มการเล่นเกมระดับภูมิภาคที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง”

ทวีตนี้
ในตารางที่กระทบยอด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกับรายได้จากการดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับงวดไตรมาสจนถึงปัจจุบันและปีจนถึงปัจจุบันสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวนการตัดจำหน่าย สำรองและการกู้คืนในส่วนเนวาดาควรเป็น (2,679) (สเต็ป 0).

ในทุกกรณี ตารางได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงยอดรวมที่แก้ไขแล้วฉบับแก้ไขอ่านว่า:AFFINITY GAMING ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

Affinity Gaming (“บริษัท”) ประกาศผลในวันนี้สำหรับงวดไตรมาสจนถึงปัจจุบันและปีจนถึงปัจจุบันสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 รายรับสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 99.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เมื่อเทียบกับ รายรับสุทธิ 100.7 ล้าน

ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 ลดลง 1.6 ล้านดอลลาร์หรือ 1.6% EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2556 อยู่ที่ 15.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 16.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 ลดลง 0.9 ล้านดอลลาร์หรือ 5.3% หากไม่รวมรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับโคโลราโดสำหรับการเปรียบเทียบ รายได้สุทธิของร้านเดิมลดลง 9.4 ล้านดอลลาร์หรือ 9.5% เป็น 88.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2556 เทียบกับ 98.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555

บทสรุปทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2556

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของส่วนเนวาดาในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2556 อยู่ที่ 6.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 6.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง 0.8 ล้านดอลลาร์หรือ 12.6% รายรับสุทธิที่ได้รับระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2556 ลดลง 7.4 ล้านดอลลาร์หรือ 11.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2555 รายได้สุทธิที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายรับจากเชื้อเพลิงและการขายปลีก 4.0 ล้าน

ดอลลาร์ซึ่งรวมอยู่ในผลการดำเนินงานของ Primm ในการเชื่อมต่อกับศูนย์การท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ Whiskey Pete’s Hotel and Casino ของเราเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างไตรมาส เราได้ทำสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอกโดยให้บุคคลภายนอกดำเนินการขายน้ำมันดีเซลและสถานี

บำรุงรักษาสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เราได้รับรายได้ค่าเช่าตามแกลลอนของน้ำมันดีเซลที่ขายและบริการบำรุงรักษาที่สถานี สัญญาเช่าส่งผลให้รายรับและค่าใช้จ่ายลดลง แต่มีกำไรเทียบเท่ากับการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงและการค้าปลีกของเรา รายรับจากคาสิโนลดลง 1.8 ล้าน

ดอลลาร์หรือ 4.8% เนื่องจากการมาเยี่ยมชมที่ลดลง ส่วนใหญ่อยู่ที่คาสิโน Primm ของบริษัท รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้โรงแรมก็ลดลงเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส อันเป็นผลมาจากการมาเยือนที่ลดลงและระดับการเข้าพักที่ลดลง เราได้รับรายได้ค่าเช่าตามแกลลอนของน้ำมัน

ดีเซลที่ขายและบริการบำรุงรักษาที่สถานี สัญญาเช่าส่งผลให้รายรับและค่าใช้จ่ายลดลง แต่มีกำไรเทียบเท่ากับการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงและการค้าปลีกของเรา รายรับจากคาสิโนลดลง 1.8 ล้านดอลลาร์หรือ 4.8% เนื่องจากการมาเยี่ยมชมที่ลดลง ส่วนใหญ่อยู่ที่คาสิโน Primm ของบริษัท รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้โรงแรมก็ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส อันเป็นผลมาจากการมาเยือนที่ลดลงและระดับการเข้า

พักที่ลดลง เราได้รับรายได้ค่าเช่าตามแกลลอนน้ำมันดีเซลที่ขายและบริการบำรุงรักษาที่สถานี สัญญาเช่าส่งผลให้รายรับและค่าใช้จ่ายลดลง แต่มีกำไรเทียบเท่ากับการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงและการค้าปลีกของเรา รายรับจากคาสิโนลดลง 1.8 ล้านดอลลาร์หรือ 4.8% เนื่องจากการมาเยี่ยม

ชมที่ลดลง ส่วนใหญ่อยู่ที่คาสิโน Primm ของบริษัท รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้โรงแรมก็ลดลงเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส อันเป็นผลมาจากการมาเยือนที่ลดลงและระดับการเข้าพักที่ลดลง คาสิโนของพริมม์ รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้โรงแรมก็ลดลงเมื่อเทียบ

ไตรมาสต่อไตรมาส อันเป็นผลมาจากการมาเยือนที่ลดลงและระดับการเข้าพักที่ลดลง คาสิโนของพริมม์ รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้โรงแรมก็ลดลงเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส อันเป็นผลมาจากการมาเยือนที่ลดลงและระดับการเข้าพักที่ลดลง

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของกลุ่มมิดเวสต์อยู่ที่ 8.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2556 ลดลง 1.2 ล้านดอลลาร์หรือ 12.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายรับสุทธิในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2556 อยู่ที่ 29.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายรับสุทธิ 31.8 ล้านดอลลาร์ในช่วง

เดียวกันของปีก่อน ซึ่งลดลง 2.0 ล้านดอลลาร์หรือ 6.3% EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้สุทธิที่ลดลงในมิดเวสต์มีสาเหตุหลักมาจากการรับเข้าเรียนที่ลดลงและภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการใช้จ่ายตามที่เห็นสมควรของลูกค้าของเรา

ในระหว่างไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เราบันทึก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 2.6 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานในโคโลราโด เทียบกับรายได้ค่าเช่า 2.4 ล้านดอลลาร์ที่เก็บจากเจ้าของเดิมของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เราได้ปรับปรุงที่ Golden

Mardi Gras ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของเราเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดใหม่อีกครั้งในวันที่ 3 สิงหาคม 2013 เกิดการหยุดชะงักระหว่างช่วงการปรับปรุง ซึ่งรวมถึงการปิดทางเข้าหลักที่ Golden Mardi Gras ผ่านการบูรณะครั้งใหญ่ – วันที่เปิดและน้ำท่วมในโคโลราโดในช่วงเดือน

กันยายนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายองค์กรในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2556 อยู่ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 40.8% จากค่าใช้จ่าย 2.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายขององค์กรที่ลดลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลดค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและวิชาชีพ และ

การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าใช้จ่ายองค์กร ซึ่งแสดงถึงการจ่ายเงินเดือนที่ไม่ได้ปันส่วน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานที่รายงาน เป็นค่าใช้จ่ายสุทธิที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ Rampart Casino ที่ JW Marriott Resort ในลาสเวกัส ซึ่งบริษัทเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

“ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2556 ได้รับผลกระทบหลักจากแนวโน้มการเล่นเกมระดับภูมิภาคที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง” David D. Ross หัวหน้าผู้บริหารกล่าว “ลูกค้าของเรายังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่อ่อนแอ นอกจากนี้ เราประสบปัญหาการหยุดชะงักเนื่องจากการปรับปรุงของเราในโคโลราโดและที่ Primm; อย่างไรก็ตาม เราได้รับกำลังใจจากผลลัพธ์ในช่วงต้นของการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

และการขายปลีกในขณะนี้ที่ศูนย์การท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ Primm ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ การเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์ในโคโลราโดได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและตลาด และเราตั้งตารอที่จะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานทันทีที่การปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ เราคาดว่าการลงทุนเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่มีความหมาย ในที่สุด

ผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ในช่วงปีจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 300.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายรับสุทธิ 305.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง 5.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.6% EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับช่วงปีจนถึงวันที่ 30

กันยายน 2556 อยู่ที่ 51.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 55.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 7.2% หากไม่รวมรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่เกี่ยวข้องกับโคโลราโดสำหรับการเปรียบเทียบ รายได้สุทธิของร้านเดิมลดลง 27.5 ล้านดอลลาร์หรือ 9.2% สู่ 272.1 ล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เทียบกับ 299.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้สุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่เห็นใน

เซ็กเมนต์เนวาดา โดยที่รายรับสุทธิลดลง 24.0 ล้านดอลลาร์หรือ 11.8% รวมถึงรายรับจากเชื้อเพลิงและการค้าปลีกลดลง 12.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 21.8% เนื่องจากการปิดสถานีบริการที่ Whisky Pete’s EBITDA ที่ปรับปรุงจากร้านเดิมสำหรับงวดปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 อยู่ที่ 44.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 49.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง 5.1 ล้านดอลลาร์หรือ 10.2%

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทในเนวาดารวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใน Primm (Primm Valley Casino, Resort & Spa; Buffalo Bill’s Resort & Casino; และ Whiskey Pete’s Hotel & Casino), Silver Sevens Hotel & Casino (f/k/a Terrible’s Hotel & Casino) ในลาสเวกัส, Henderson Casino Bowl ใน Henderson และ Rail City Casino ใน Sparks

2. บริษัทใช้มาตรการบางอย่างที่ไม่ได้กำหนดโดยหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) เพื่อประเมินแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP และควรพิจารณาเพิ่มเติมจากรายได้สุทธิที่รายงานตาม GAAP ไม่ใช่เพื่อทดแทน คำนี้ ตามที่กำหนดโดย Affinity Gaming ไม่อาจเทียบได้กับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยบริษัทอื่น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ใช้ในข่าว

ประชาสัมพันธ์นี้คือรายได้ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้; ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าชดเชยตามหุ้น; ต้นทุนก่อนเปิด; ตัดจำหน่าย สำรองและกู้คืน; การสูญเสียจากการระงับหรือการปรับเปลี่ยนหนี้ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างองค์กร ในช่วงเวลาในอนาคต การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอาจแตกต่างไปจากในรุ่นนี้ มีการกระทบยอดระหว่าง Adjusted EBITDA และ Net Income ในรุ่นนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “แสวงหา” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” ” โครงการ” “อาจ” “จะ” หรือ “ควร” หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงลบหรืออื่น ๆ ของคำเหล่านี้หรือที่คล้าย

กัน หรือโดยการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและการอ้างอิงที่คล้ายกันกับช่วงเวลาในอนาคต ข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับ

ประกันประสิทธิภาพในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่

ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K/A ซึ่งรวมถึงภายใต้ “คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K/A สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางส่วน “ข้อมูลองค์กร”

ของเว็บไซต์ของบริษัทที่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K/A รวมถึงภายใต้ “คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K/A สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางส่วน “ข้อมูลองค์กร” ของเว็บไซต์ของบริษัทที่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีล่าสุดของ

บริษัทในแบบฟอร์ม 10-K/A รวมถึงภายใต้ “คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K/A สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางส่วน “ข้อมูลองค์กร” ของเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือเหตุการณ์อื่นใด

เกี่ยวกับ Affinity Gaming

Affinity Gaming เป็นบริษัทเกมคาสิโนที่มีความหลากหลายซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา การดำเนินงานคาสิโนของบริษัทประกอบด้วยคาสิโนสิบสองแห่ง โดยหกแห่งตั้งอยู่ในเนวาดา สามแห่งในโคโลราโด สองแห่งในรัฐมิสซูรี และอีกหนึ่งแห่งในไอโอวา นอกจากนี้

Affinity Gaming ยังให้บริการให้คำปรึกษาภายใต้ข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Rampart Casino ที่ JW Marriott Resort ในลาสเวกัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเกม Affinity กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท

ผู้มีอำนาจการเล่นเกม Mohegan Tribal ประกาศผลของคำเสนอซื้อสำหรับบันทึกย่อที่มีหลักประกันผู้อาวุโสที่ยึดถือสิทธิยึดหน่วงเป็นครั้งที่สอง 11.5% ครบกำหนดในปี 2560 ผ่านเส้นตายในการประกวดราคาก่อนกำหนดและการปิดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสแห่งใหม่
19 พฤศจิกายน 2556 11:43 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
อันคาสวิลล์, คอนเนตทิคัต–( BUSINESS WIRE )–19 ส.ค. 2561 Mohegan Tribal Gaming Authority (“ผู้มีอำนาจ”) ประกาศในวันนี้ถึงการพัฒนาหลายประการเกี่ยวกับธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ที่ประกาศก่อนหน้านี้

การอัปเดตคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งที่สอง

ผู้มีอำนาจประกาศว่าช่วงประกวดราคาก่อนกำหนดตามคำเสนอซื้อเงินสดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และการขอความยินยอม (“คำเสนอซื้อ”) เป็นเงิน 199,800,000 ดอลลาร์จากจำนวน 11.5% Second Lien Senior Secured Notes ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2017 (“หมายเหตุ 2017”) หมดอายุในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก (“กำหนดส่งก่อนกำหนด”) ณ กำหนดเส้นตายก่อน

กำหนด ผู้ถือเงินจำนวน 199,765,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 99.98% ของจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่คงค้างของธนบัตรประจำปี 2560 ได้ยื่นเสนอธนบัตรและให้ความยินยอม ความยินยอมที่ได้รับเกินกว่าจำนวนที่จำเป็นในการอนุมัติการแก้ไขที่เสนอสำหรับสัญญาผูกมัดวันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ออกบันทึกย่อปี 2560 (“สัญญาผูกมัด”)

หน่วยงานได้เลือกใช้สิทธิในการซื้อก่อนกำหนดตามที่อธิบายไว้ในคำเสนอซื้อและคำชี้แจงการชักชวนให้ความยินยอม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 (“คำชี้แจง”) ที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือธนบัตรฉบับปี 2560 ที่ยื่นเสนอซื้ออย่างถูกต้องและไม่ได้ถอนธนบัตรของตนอย่างถูกวิธีในหรือก่อนกำหนดเส้นตายก่อนกำหนด จะได้รับในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 (“วันที่ชำระเงินก่อนกำหนด”) มูลค่ารวมทั้งสิ้น

1,160.00 ดอลลาร์ต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประจำปี 2560 ธนบัตรที่ยื่นประกวดราคาอย่างถูกต้องก่อนกำหนดหรือก่อนกำหนดและยอมรับในคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินเสนอซื้อก่อนกำหนดจำนวน 30.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ประจำปี 2560 มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ บวกดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างชำระจากวันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายสำหรับปี 2560 หมายเหตุถึง แต่ไม่รวม

คําเสนอซื้อจะหมดอายุเวลา 00:00 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ผู้ถือธนบัตรปี 2560 ที่เข้าซื้อธนบัตรอย่างถูกวิธีหลังจากกำหนดเวลารับซื้อก่อนกำหนด แต่ก่อนการสิ้นสุดของคำเสนอซื้อจะได้รับเฉพาะคำเสนอซื้อ เงินต้น 1,130.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อจำนวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ของธนบัตรฉบับปี 2560 ที่เสนอราคาอย่างถูกต้อง พร้อมดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างชำระจากวันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายสำหรับหมายเหตุถึงปี 2560 แต่ไม่รวมวันที่ซื้อ

ภาระหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการยอมรับบันทึกย่อปี 2017 ใดๆ ที่เสนอและจ่ายสิ่งตอบแทนนั้นระบุไว้ในคำชี้แจงและจดหมายแจ้งความยินยอมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การทำคำเสนอซื้อจัดทำขึ้นโดยและตามเงื่อนไขของคำชี้แจงเท่านั้น และข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคุณสมบัติโดยการอ้างอิงถึงคำชี้แจงและหนังสือรับรองการส่งต่อที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หน่วยงานอาจแก้ไข ขยาย หรือยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขบางประการ

RBS Securities Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายสำหรับคำเสนอซื้อและตัวแทนชักชวนสำหรับการชักชวนและ DF King & Co., Inc. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูลและตัวแทนประกวดราคาสำหรับคำเสนอซื้อและการชักชวนให้ความยินยอม RBS Securities Inc. สามารถติดต่อได้ที่ (877) 297-9832 หรือ (203) 897-6145

การไถ่ถอนธนบัตรปี 2017 ที่ยื่นเสนอซื้ออย่างไม่ถูกต้องภายในกำหนดส่งเงินก่อนกำหนด

หน่วยงานยังได้ประกาศในวันนี้ว่าได้เรียกร้องให้ไถ่ถอนธนบัตรปี 2017 ทั้งหมดที่ไม่ได้ยื่นประมูลอย่างถูกต้อง ณ กำหนดเส้นตายก่อนกำหนดตามข้อกำหนดการไถ่ถอนของสัญญาผูกมัดและได้ปฏิบัติตามและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาผูกมัดและเอกสารความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องใน ตามข้อกำหนดความพึงพอใจและการจำหน่ายของสัญญาผูกมัด ธนบัตรฉบับปี 2560 ที่ยื่นเสนอซื้อไม่ถูกต้องก่อนวันสิ้นอายุของคำเสนอซื้อ จะถูกไถ่ถอนในวันที่ 19 ธันวาคม 2556

การไถ่ถอน Lien Notes เก่าที่สอง

หน่วยงานยังได้ประกาศในวันนี้ด้วยว่าได้เรียกร้องให้ไถ่ถอนบันทึกย่อ Lien Secured Notes ที่สองจำนวน 11.5% ทั้งหมดมูลค่า 200,000 ดอลลาร์ ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (“Old Second Lien Notes”) ที่คงค้างภายใต้สัญญาผูกมัดนั้น ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ตาม บทบัญญัติการไถ่ถอนและได้ปฏิบัติตามและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนั้นแล้ว Old Second Lien Notes จะถูกแลกในวันที่ 19 ธันวาคม 2013

การปิดสินเชื่อค้ำประกันอาวุโสแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้มีอำนาจประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงเงินกู้กับ RBS Citizens, NA ในฐานะตัวแทนฝ่ายธุรการ โดยให้วงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูงแห่งใหม่จำนวน 955 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีหลักประกันอาวุโส 100 ล้านดอลลาร์ เงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกัน 125 ล้านดอลลาร์ A และเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกัน 730 ล้านดอลลาร์ B รายได้สุทธิจาก

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ถูกใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรมที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และเพื่อชำระยอดค้างชำระภายใต้ข้อตกลงเงินกู้ฉบับที่สี่และการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้มีอำนาจ โดยมี Bank of America, NA ในฐานะตัวแทนฝ่ายธุรการ และข้อตกลงเงินกู้ของหน่วยงาน กับ Wells Fargo Gaming Capital, LLC ในฐานะตัวแทนฝ่ายธุรการ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแจ้งการไถ่ถอนภายใต้บทบัญญัติการไถ่ถอนของ Indenture และไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ไม่มีการเสนอ การชักชวน หรือการขายในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่

ผู้มีอำนาจเป็นเครื่องมือของชนเผ่า Mohegan ของชาวอินเดียนในคอนเนตทิคัตหรือเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางโดยมีเขตสงวนประมาณ 544 เอเคอร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตติดกับ Uncasville รัฐคอนเนตทิคัต ผู้มีอำนาจได้รับมอบอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมบนพื้นที่สงวนที่มีอยู่ของเผ่า ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของ Mohegan Sun

คอมเพล็กซ์เกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ในการจองของเผ่า ผ่านทาง บริษัท ย่อย Downs Racing, LP ผู้มีอำนาจยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs สถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 400 เอเคอร์ใน Plains Township รัฐเพนซิลวาเนีย

การดำเนินการเล่นเกมของ Tribe ที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสองการดำเนินการเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์ตอนใต้ที่มีเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน Mohegan Sun ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 3.1 ล้านตารางฟุต ซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, Casino of the Wind, พื้นที่ค้าปลีก 100,000 ตารางฟุต รวมถึง The Shops at Mohegan Sun,

Mohegan 10,000 ที่นั่ง Sun Arena โรงละครคาบาเร่ต์ 350 ที่นั่ง พื้นที่จัดประชุมและการประชุม 100,000 ตารางฟุต และ Sky Hotel Tower อันหรูหราประมาณ 1,200 ห้อง Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 400,000 ตารางฟุต โดยให้บริการเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม การแข่งเทียมแบบสด และการเดิมพันแบบซิมัลคาสต์และนอกสนาม ร้านอาหารและร้านค้าปลีกหลายแห่งและห้องรับรองผู้โดยสารบนรถบัส สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและคุณสมบัติของหน่วยงานได้โดยไ

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางอย่างที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 บางครั้งข้อความเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยการใช้การคาดการณ์ล่วงหน้า คำเช่น “อาจ” “จะ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาดหวัง” หรือ “ตั้งใจ” และสำนวนที่คล้ายกัน ข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอาจ

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้น ผลลัพธ์ดังกล่าวจึงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่ทำโดยหรือในนามของหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินของหน่วยงานได้รวมอยู่ในรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตลอด

จนในรายงานและการยื่นอื่นๆ ของหน่วยงานที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะสำเร็จ

หรือจะเกิดขึ้น รวมทั้งในรายงานและการยื่นอื่นๆ ของสำนักงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการ

ปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะสำเร็จหรือจะเกิดขึ้น รวมทั้งในรายงานและการยื่นอื่นๆ ของสำนักงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะสำเร็จหรือจะเกิดขึ้น

Delos ®ผู้บุกเบิก Wellness Real Estate™ ประกาศสำนักงานที่ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกที่ CBRE Group, Inc. ในลอสแองเจลิส
สำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ของ CBRE ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผ่านเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีหลักฐานจาก Delos

19 พฤศจิกายน 2556 09:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
NEW YORK & LOS ANGELES – ( บิสิเนสไว ) – Delos®,ผู้บุกเบิกของสุขภาพอสังหาริมทรัพย์™ ,มีความยินดีที่จะประกาศพื้นที่สำนักงานเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการนำร่องดี™อาคารมาตรฐานที่ CBRE Group, Inc . สำนักงานใหญ่ของ Global Corporate แห่งใหม่ในดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลิส ด้วยการผสานการออกแบบและเทคโนโลยีด้านสุขภาพตามหลักฐานของ Delos CBRE ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จะนำเสนอสภาพแวดล้อมในสำนักงานที่ปรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานให้เหมาะสมและกำหนดมาตรฐานใหม่ เพื่อสุขภาพพื้นที่สำนักงาน

“ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้ในที่ทำงานของเรา เรากำลังส่งข้อความถึงพนักงานของเราว่าเราให้คุณค่ากับบทบาทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ”

ทวีตนี้
ผลของการวิจัย พัฒนา และความร่วมมือเป็นเวลา 6 ปีกับคณะนักวิจัยและแพทย์จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียรวมถึงสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา ทำให้ Delos’ WELL Building Standard ซึ่งปัจจุบันอยู่ในโครงการนำร่องเป็นอาคารหลังแรก มาตรฐานที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนโดยเฉพาะผ่านสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น การรับรอง WELL จะมีให้บริการผ่าน International WELL Building Institute หลังจากระยะนำร่อง

สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ CBRE ได้รวมเอาการออกแบบที่ล้ำสมัยของ Delos และคุณลักษณะด้านสุขภาพที่เป็นนวัตกรรม เช่น ระบบไฟอัจฉริยะ พื้นดูดซับพลังงาน การฟอกอากาศขั้นสูง ระบบกรองน้ำ และสารเคลือบป้องกันจุลินทรีย์บนทุกพื้นผิว Delos เป็นผู้บุกเบิกโซลูชันนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในบ้าน โรงแรม โรงเรียน และปัจจุบันคือสำนักงาน รวมถึงอาคารประเภทอื่นๆ

“แง่มุมด้านสุขภาพของสำนักงานแห่งใหม่ของเราได้เพิ่มองค์ประกอบที่สำคัญให้กับสภาพแวดล้อมการทำงานของเราด้วยการสร้างสถานที่ที่ผู้คนรู้สึกมีพลังและต้องการอยู่ทุกวัน และที่ที่พวกเขาสามารถมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” Lewis C. Horne ผู้บริหารกล่าว กรรมการผู้จัดการใหญ่ลอสแองเจลิสและออเรนจ์เคาน์ตี้สำหรับ CBRE “เราภูมิใจมากที่ได้สร้างรากฐานใหม่กับ Delos ด้วยการสร้างแบบจำลองวิธีการทำงานที่ดีต่อสุขภาพให้กับพนักงานของเรา เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่อาจกำลังพิจารณา WELL Certification สำหรับสำนักงานของตนเอง”

การสร้างสภาพแวดล้อมในสำนักงานใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คน สำนักงานใหม่ที่ผ่านการรับรอง WELL Certified และ LEED Gold Certified มีคุณสมบัติด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่า 50 ประการ ได้แก่:

WELLShield™:การเคลือบโฟโตแคตาไลติกบนทุกพื้นผิว จะทำลายแบคทีเรีย ไวรัส และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) บนพื้นผิวที่ไวต่อแบคทีเรีย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรียภายในสำนักงาน
UV Air Sanitizer:ออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อในอากาศด้วยการใช้แสงอัลตราไวโอเลตภายในระบบระบายอากาศเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

ไวรัส ไรฝุ่น และสปอร์ของเชื้อราที่อาจหลบหนีการกรอง
การลด VOC:เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในทั้งหมดผลิตขึ้นเพื่อกำจัด VOC เพื่อช่วยในการรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้อยู่ในระดับสูง

การกรองอากาศขั้นสูง:ระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุดช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ สารพิษ และเชื้อโรค ทำให้คุณภาพอากาศและการหายใจดีขึ้น
การทำน้ำให้บริสุทธิ์ขั้นสูง:ลดผลพลอยได้จากสารฆ่าเชื้อ คลอรีน ยาฆ่าแมลง และผลิตภัณฑ์ยาและของใช้ส่วนตัวสำหรับน้ำประปาและน้ำจากก๊อกที่สะอาดที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุด

ระบบแสงสว่างขั้นสูง:ช่วยลดการหยุดชะงักของระบบหมุนเวียนในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และให้การมองเห็นที่เหมาะสมแก่พนักงานผ่านระบบไฟส่องสว่างขั้นสูงที่มีหลอดไฟ LED ที่ควบคุมและหรี่แสงได้ พร้อมด้วยเซ็นเซอร์วัดแสงและการเข้าใช้
เคาน์เตอร์ไม่มีรูพรุน:ป้องกันการสะสมของเศษอาหารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ข้อมูลอาหารและโภชนาการบนจอแสดงผล:ให้ความรู้ด้านโภชนาการและส่งเสริมนิสัยการกินเพื่อสุขภาพ
Cleaning Protocol:อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพิเศษปลอดสารเคมีและเทคนิคสำหรับขั้นตอนการทำความสะอาด รวมถึงการดูดฝุ่น ถูพื้น ปัดฝุ่น และทำความสะอาดด้วยระบบระบายอากาศ

EMF Shielding:ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟที่ปล่อย EMF ที่ก่อกวน
Hydration Stations:สถานีทุก ๆ 100 ฟุตด้วยน้ำเย็นที่ผ่านการกรองสูงเพื่อช่วยกระตุ้นความชุ่มชื้นให้กับพนักงาน
Wellness Concierge:ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน

Wellness Library:ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน วารสาร และการวิจัยด้านสุขภาพที่สำคัญสำหรับพนักงาน
โซนออกกำลังกาย/ยืดกล้ามเนื้อ : พื้นที่ยืดและพักผ่อนสำหรับพนักงานในแต่ละชั้น
อุปกรณ์หัวใจและหลอดเลือด:ปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและส่งเสริมให้พนักงานอยู่ประจำน้อยลงโดยใช้อุปกรณ์เช่นโต๊ะลู่วิ่ง

Inviting Stairways:ส่งเสริมให้พนักงานใช้บันไดผ่านงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์และน่าหลงใหล ตลอดจนผ่านการจัดแสง การออกแบบ และองค์ประกอบทางชีวภาพ ซึ่งทำให้บันไดน่าอยู่และน่าใช้งาน
Cleveland Clinic WELL Tip of the Day:เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสำนักงานและช่องทางการแจกจ่ายอีเมล คำแนะนำจะช่วยให้ความรู้แก่

พนักงานเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี
การบำบัดอากาศด้วยไบโอฟิลิก : ช่วยในการทำความสะอาดอากาศผ่านพืชบางชนิดที่กรอง VOCs และ CO2 ที่เป็นอันตรายจากอากาศ ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งของออกซิเจนบริสุทธิ์

Juice Station:สกัดและปั่นน้ำผลไม้จากผักและผลไม้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
สีปลอดสารพิษและพื้นผิว LRV ต่ำ (ผนัง เพดาน แผงเฟอร์นิเจอร์):สีที่ใช้น้ำเป็นตัวพาแทนตัวทำละลายปิโตรเคมีจะมีระดับ VOCs ในเม็ดสี/สาร

เติมแต่งต่ำมาก เมื่อเทียบกับสีประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะ มีสารเคมีเป็นพิษในระดับต่ำ
เฟอร์นิเจอร์ตามหลักสรีรศาสตร์:มอบความสะดวกสบายและการสนับสนุนท่าทางสำหรับผู้ใช้ที่มีภูมิหลังทางกายภาพที่แตกต่างกันเพื่อช่วยลด

ความเครียดและเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกันและปรับได้
HVAC ที่ดีต่อสุขภาพ: ระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศที่ควบคุมและกำหนดโซนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขับเคลื่อนการหมุนเวียนอากาศภายใน

“สำนักงานเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่ และการลงทุนในพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บริษัทสามารถทำได้” Paul Scialla ผู้ก่อตั้ง Delos กล่าว . “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะแนะนำสำนักงาน WELL

Certified แห่งแรกของโลกร่วมกับ CBRE ซึ่งจะช่วยเพิ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผ่านการออกแบบด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักฐานของ Delos และเพิ่มผลผลิต พลังงาน และประสิทธิภาพของในที่สุด”

คุณ Scialla และ Dr. Deepak Chopra ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสุขภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำเสนอตราประทับ WELL Certified ฉบับแรกแก่ CBRE ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2013 ที่งานพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ของ CBRE

“ในฐานะบริษัทที่ให้บริการและการลงทุนอย่างมืออาชีพ สินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเราคือบุคลากรของเรา ดังนั้นการจัดหาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเราในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ยกระดับสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา” Laura O’ กล่าว

Brien หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์สถานที่ทำงานระดับโลกของ CBRE “ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้ในที่ทำงานของเรา เรากำลังส่งข้อความถึงพนักงานของเราว่าเราให้คุณค่ากับบทบาทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ”

นอกจากคุณสมบัติด้านสุขภาพแล้ว สำนักงานแห่งใหม่ของ CBRE ยังมีที่อยู่ฟรี 100% ในสองชั้น โดยไม่มีสำนักงานหรือเวิร์กสเตชันที่ได้รับมอบหมายอย่างถาวร และพื้นที่มากกว่า 15 ประเภทสำหรับทั้งงานเดี่ยวและการทำงานร่วมกัน สำนักงานแห่งใหม่นี้เป็นหนึ่งในสำนักงาน “Workplace360” แห่งแรกของ CBRE ในสหรัฐอเมริกา Workplace360 เป็นโครงการริเริ่มด้านกลยุทธ์สถานที่ทำงานสำรองของ CBRE ซึ่งเพิ่มการทำงานร่วมกันของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดผ่านเทคโนโลยี การใช้พื้นที่ ความยั่งยืน ความคล่องตัว และความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น

จนถึงขณะนี้ Delos ได้ทำงานในภาคที่อยู่อาศัยและการบริการ โดยเสร็จสิ้นพื้นที่ห้องใต้หลังคาแห่งแรกในแมนฮัตตันในปี 2011 และแนะนำห้องพักในโรงแรม 42 Stay Well™ ที่ MGM Grand Hotel & Casino ในปี 2012 ล่าสุด Delos ได้ประกาศให้ Leonardo DiCaprio เป็น

คณะกรรมการ สมาชิกและผู้ลงทุนรายแรกในบริษัท ภายในสิ้นปี 2556 Delos จะสร้างทั้งที่อยู่อาศัยแห่งแรกของโลกและร้านอาหารแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการนำร่อง WELL Building Standard ที่พักจะตั้งอยู่ใน Greenwich Village ของนครนิวยอร์กที่ 66 East 11 th Street และร้านอาหารจะตั้งอยู่ใน Tarzana, CA ที่ตำแหน่งที่สามของ LYFE Kitchen

เกี่ยวกับ Delos

Delos® ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ เป็นผู้บุกเบิก Wellness Real Estate™ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย การออกแบบของ Delos ประกอบไปด้วยนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกใน

ตัวที่การวิจัยแนะนำว่าจะปรับปรุงด้านต่างๆ ของสุขภาพของผู้โดยสารแต่ละคน รวมถึง: หลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินหายใจและสุขภาพการนอนหลับ สุขภาพกระดูก การจัดการน้ำหนักและการเผาผลาญ การลดความเครียด การเพิ่มอารมณ์ การรับรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจำ , ความรู้ด้านสุขภาพและแรงจูงใจพฤติกรรมสุขภาพ.

คณะกรรมการที่ปรึกษาของ Delos ประกอบด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ นโยบายสาธารณะ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ ที่ปรึกษา ได้แก่Leonardo DiCaprioผู้ใจบุญชั้นนำ ผู้สนับสนุนด้านความยั่งยืน และนักแสดงที่ได้รับรางวัล Dr. Deepak Chopraผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามที่มีชื่อเสียงระดับโลก; ผู้มีเกียรติ Dick Gephardtอดีตผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร; วุฒิสมาชิก

เมล มาร์ติเนซอาร์-ฟลา และอดีตวุฒิสมาชิกและเลขาธิการ HUD; Jason McLennanผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอย่างยั่งยืนที่มีชื่อเสียงระดับโลก; ดร. Michael Roizenหัวหน้าเจ้าหน้าที่สุขภาพที่คลีฟแลนด์คลินิก; ดร.นิโคลัส ลารุสโซ, ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเมโยคลินิก; ซู ไฟร์ส

โตนผู้ก่อตั้งและประธานของ Smith/Firestone Associates; และDolly Lenzอดีตรองประธานของ Prudential Douglas Elliman ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Delos และคณะกรรมการที่ปรึกษาของ บริษัท ไ

หน่วยงานสามแห่งทั่วโลกของ Rand จะเข้าร่วมและจัดแสดงที่ Autodesk University 2013
ผู้เชี่ยวชาญจาก IMAGINiT Technologies และ ASCENT นำเสนอ 12 เซสชัน ครอบคลุมการจัดการ CAD, การเขียนโปรแกรม, ซอฟต์แวร์ Autodesk และอื่นๆ

Autodesk University 2013
19 พฤศจิกายน 2556 08:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ฟรามิงแฮม, แมสซาชูเซตส์–( BUSINESS WIRE )– 17 ต.ค. บริษัทRand Worldwide (OTCBB: RWWI) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีให้กับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านการออกแบบทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศว่าIMAGINiTผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเก้าคนจากสองแผนกคือIMAGINiT Technologies and ASCENT – Center for Technical Knowledgeจะนำ 12

sessions ที่Autodesk University 2013. ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้และอื่น ๆ จะพร้อมให้บริการในช่วงเวลาจัดแสดงที่บูธ IMAGINiT (# 1922) และบูธ ASCENT (#2114) ในการประชุมวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 ที่ Venetian Resort and Casino ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา นอกจาก IMAGINiT และ ASCENT แล้ว แผนกRand Secure Archive ของบริษัทจะพร้อมให้บริการ (บูธ #2215) เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกการกำกับดูแลข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุม

“ทั้งสามแผนกของเราที่เข้าร่วมใน Autodesk University ในปีนี้รู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และข้อเสนอใหม่ สอนชั้นเรียนด้านการศึกษา และเชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากับลูกค้า”

ทวีตนี้
Chantale Marchand รองประธาน Rand Worldwide กล่าวว่า “หน่วยงานทั้งสามของเราที่เข้าร่วมใน Autodesk University ในปีนี้รู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และข้อเสนอใหม่ๆ สอนชั้นเรียนด้านการศึกษา และเชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากับลูกค้า “บทสนทนามากมายที่

Autodesk University เกี่ยวกับความท้าทายขององค์กรและการปฏิบัติงาน การสนทนาทั่วไปเป็นมากกว่าการพูดคุยถึงวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกอบรมผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk ในลักษณะที่เหมาะสมกับกระบวนการของพวกเขามากที่สุด เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อระบุโซลูชันที่จัดการกับความท้าทายที่ยากลำบากในการกำหนด สร้าง ทำงานอัตโนมัติ หรือปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา และจัดการและเก็บถาวรปริมาณข้อมูลที่กระบวนการทางวิศวกรรมการออกแบบสร้างขึ้น

บูธ IMAGINiT (# 1922) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อต่างๆ มากมาย โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีขององค์กร หัวข้อน่าสนใจที่จะถามทีมของ IMAGINiT รวมถึงความ

ท้าทายของ CAD เกี่ยวกับ BIM, การจัด สมัครเว็บหวยไหนดี การข้อมูล, กระบวนการอัตโนมัติ, BIM สำหรับผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก, การเพิ่มการนำผลิตภัณฑ์ออกใหม่และอื่น ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่บริการต่างๆ เช่นCivil 3DและRevit Health Checks ไปจนถึงLIVE Online Trainingไปจนถึงผลิตภัณฑ์อย่างIMAGINiT ClarityและScan to BIMผู้เชี่ยวชาญ IMAGINiT เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์เพื่อนำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์

IMAGINiT ยังจะจัดแสดงการสาธิตสดของ IMAGINiT Clarity และ Scan to BIM ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม เวลา 16:00 น. ถึง 19:00 น. โดยผู้เข้าร่วมจะได้ยินว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร รวมทั้งมีโอกาสถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะ ถึงทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ IMAGINiT

ASCENT แผนกเผยแพร่สื่อการสอนเพื่อการศึกษาของ Rand Worldwide มีบูธของตัวเองอยู่ในศาลา Autodesk Authorized Training Center (ATC) และร้านหนังสือ (บูธ #2114) ในฐานะผู้ให้บริการเพียงรายเดียวของAutodesk Official Training Guides (AOTG)ผู้

เขียนและผู้ฝึกอบรม ASCENT จะแนะนำคู่มือการเตรียมการรับรองอย่างสมัครเว็บพนันบาคาร่า สมัครเว็บหวยไหนดี เป็นทางการของ Autodesk ใหม่ 4 ฉบับ รวมทั้งจัดแสดง 36 หัวข้อจากชุดโปรแกรมการเรียนรู้ประจำปี 2014 หนังสือจะมีจำหน่ายที่หน้างานทั้งในรูปแบบกระดาษและดิจิทัล ASCENT จะมีคู่มือการเตรียมการรับรองอย่างเป็นทางการของ Autodesk ที่ Autodesk University Certification Lab เพื่อช่วยเหลือผู้เตรียมตัวสอบ