เว็บคาสิโน สมัครเล่นไพ่บาคาร่าจีคลับ สมัครสมาชิกบาคาร่าจีคลับ

เว็บคาสิโน สมัครเล่นไพ่บาคาร่าจีคลับ สมัครสมาชิกบาคาร่าจีคลับ สมัครไพ่บาคาร่า สมัครไพ่ออนไลน์ สมัครบาคาร่า Royal Online สมัครจีคลับบาคาร่า

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ WWE: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามบทบัญญัติด้านการให้ความคุ้มครองของกฎหมาย Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและต่ออายุข้อตกลงที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการจัดจำหน่ายโทรทัศน์ ความจำเป็นในการพัฒนารายการที่สร้างสรร

ค์และสนุกสนานอย่างต่อเนื่อง ความสำคัญอย่างต่อเนื่องของนักแสดงหลักและบริการของ Vincent McMahon; เงื่อนไขของตลาดที่เราแข่งขันและการยอมรับแบรนด์ สื่อ และสินค้าของบริษัทภายในตลาดเหล่านั้น ความเสี่ยงจากหนี้สูญ; ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและการดำเนินคดี; ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันสูงของตลาดของเรา ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศ ความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราและการปฏิบัติ

ตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเดินทางไปและกลับจากงานถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ร่างกายของเรา ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ในการขาย

หุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศ ความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราและการปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผ

ลิตและการเดินทางไปและกลับจากงานถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ร่างกายของเรา ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ในการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ขอ

งการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศ ความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราและการปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเดินทางไปและกลับจากงานถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ของ

เราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ร่างกายของเรา ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเ

ป็นไปได้ในการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราและการปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเดินทางไปและกลับจากงานถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ร่างกายของเรา ค

วามเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ในการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราและการปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิ

ตและการเดินทางไปและกลับจากงานถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ร่างกายของเรา ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญจำ

นวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ในการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเดินทางไปและกลับจากงานถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ร่างกายของเรา ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริ

เริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับจำนวนหุ้นสามัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ของการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเดินทางไปและกลับจากงานถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่างเหตุการณ์ที่

ต้องใช้ร่างกายของเรา ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ในการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับจำนวนหุ้นสา

มัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ของการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของเราและการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เราอาจดำเนินการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญจำนวนมากที่ควบคุมโดยสมาชิกของครอบครัวแมคมาฮอนและความเป็นไปได้ในการขายหุ้นของพวกเขาโดยแมคมาฮอนหรือการรับรู้ถึง

ความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าว ลอยสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กของ หุ้นของเรา และความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดไว้เป็นระยะ ๆ ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดไว้หรือคาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เงินปันผลของเรายังมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงเหนือสิ่งอื่นใด สภาพคล่อง กระแสเงินสดในอดีตและที่คาดการณ์ไว้ แผนกลยุทธ์

(รวมถึงทางเลือกในการใช้เงินทุน) ผลลัพธ์และเงื่อนไขทางการเงินของเรา สัญญาและกฎหมาย ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันโดยทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง รวมถึงการสละสิทธิ์โดยครอบครัวแมคมาฮอนในส่วนของเงินปันผล

ที่หมดอายุแล้ว การยกเว้นเงินปันผลใหม่จะขึ้นอยู่กับสองสิ่ง ประการแรกคือใบเสร็จรับเงินการอนุมัติของกรมสรรพากรซึ่งได้รับ ประการที่สองคือข้อตกลงของสมาชิกในครอบครัวแมคมาฮอน ครอบครัวแมคมาฮอนไม่มีการตัดสินใจในการทำข้อตกลงการสละสิทธิ์ใหม่

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ของ MX vs. ATV ® Alive ™ รวมถึงสนามแข่ง Motocross ของ James Stewart และอีกมากมายกลยุทธ์ดิจิทัลที่แข็งแกร่งมอบความหลากหลายมากมาย ช่วยให้แฟนๆ ปรับแต่งประสบการณ์การแข่งรถได้อย่างเต็มที่

29 มีนาคม 2554 05:30 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกAGOURA HILLS, Calif.–( BUSINESS WIRE )– วันนี้ THQ Inc. (NASDAQ: THQI) ประกาศเนื้อหาดาวน์ networkwiththem.org โหลดระลอกแรกที่จะนำเสนอโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ดิจิทัลMX vs. ATV ® Alive™ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สารประกอบมอเตอ

ร์ครอสส่วนตัวของ James Stewart ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถัน และจะเสนอให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดแบบดิจิทัลฟรีเมื่อซื้อเกมใหม่เมื่อเปิดตัว หลังจากการเปิดตัวMX vs. ATV Alive THQ จะเริ่มแผนการจัดจำหน่ายทางดิจิทัลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยนำเสนอเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้อย่างสม่ำเส

มอ รวมถึงยานพาหนะแบรนด์ หมวกกันน็อค แว่นตา ชุดกราฟิก แทร็กใหม่ และโหมด Supercross ที่แท้จริงอย่างเหลือเชื่อMX vs. ATV Aliveมีกำหนดการวางจำหน่ายบนระบบความบันเทิงวิดีโอเกม Xbox 360 ® จาก Microsoft และระบบความบันเทิงบนคอมพิวเตอร์ PlayStation ® 3 ในราคาขายปลีกที่แนะนำที่ 39.99 ดอลลาร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

“การทำงานร่วมกับเจมส์ สจ๊วร์ตและทีมงานที่ Red Bull ซึ่งทำให้โครงการนี้เป็นไปได้เป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาอีกครั้ง”

ทวีตนี้Michael Lustenberger, THQ Vice President of Global Brand Management, Online/Digital Games กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับ James Stewart และทีมงาน Red Bull ที่ทำให้โครงการนี้เป็นไปได้เป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาอีกครั้ง” . “สนามเด็กเล่นจำลองส่วนตัวของ James Stewart ในรูปแบบดิจิทัลจะให้บริการฟรีสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อสำเนาเกมใหม่ตอนเปิดตัวเท่านั้น ดังนั้นแฟนๆ ควรสั่งซื้อสำเนาของ MX vs. ATV Aliveล่วงหน้าเดี๋ยวนี้”

“การได้แสดงบน กล่อง MX vs. ATV Aliveและในเกมนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่การได้ช่วย THQ ออกแบบยางรถวิบากของฉันและให้โอกาสแฟนๆ ได้ขี่ในที่ที่ฉันขี่คือความฝันที่เป็นจริง” เจมส์ สจ๊วร์ตกล่าว “ฉันขอขอบคุณ Red Bull และ THQ สำหรับการประสานงานโอกาสที่ไม่เหมือนใครนี้ และสำหรับการสร้างสถานที่ฝึกอบรมของฉันขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อ”เกี่ยวกับMX กับ ATV Alive

. ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยทางธุรกิจ การแข่งขัน เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกร

รม การดำเนินงาน ตลาด ผลิตภัณฑ์หรือราคาของเรา ผู้อ่านควรตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงและข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงินของ THQ อย่างรอบคอบ ซึ่งอธิบายไว้ในเอกสารอื่นๆ ที่ THQ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมทั้งรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2010 และรายงานประจำไตรมาสที่ตามมาในแบบฟอร์ม 10

-Q และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้ในนั้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น THQ ปฏิเสธข้อผูกมัดในการปรับปรุงมุมมองของตนเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนดังกล่าว หรือแก้ไขหรือเปิดเผยผลการแก้ไขต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะ ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น

เครื่องหมายการค้า: โปรแกรม WWE ชื่อผู้มีความสามารถพิเศษ รูปภาพ ความคล้ายคลึงกัน สโลแกน ท่ามวยปล้ำ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ WWE และบริษัทสาขาแต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้า โลโก้ และลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

THQ Inc. (NASDAQ: THQI) เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงแบบโต้ตอบชั้นนำระดับโลก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเกมยอดนิยม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด THQ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสำนักงานทั่วโลกที่ตั้งอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THQ และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่www.thq.com THQ และโลโก้ THQ เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ THQ Inc.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, โลโก้ Xbox และโลโก้ Xbox LIVE เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.Wii เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nintendo

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ THQ: ข้อความที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตอาจเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ การประมาณการ และก

ารคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน ของ THQ Inc. และบริษัทสาขา (เรียกรวมกันว่า “THQ”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคาดหวังและการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัววิดีโอเกม WWE All Stars และขึ้นอยู่กับความเชื่อในปัจจุบันของผู้บริหารและข้อสันนิษฐานบางประการที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น

Lady Gaga บริจาคเงินรวม 1.5 ล้านดอลลาร์ให้กับแคมเปญบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นของ Zynga และสภากาชาดอเมริกัน
Pop Icon ร่วมมือกับ Zynga ริเริ่มระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กแผ่นดินไหวสึนามิในญี่ปุ่นในกองทุนฉุกเฉินและสภากาชาดอเมริกัน

28 มีนาคม 2554 10:00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกซานฟรานซิสโก–( BUSINESS WIRE )— วันนี้ Zynga Inc. ประกาศในวันนี้ว่า Lady Gaga ได้บริจาค เงินรวม 1.5 ล้านดอลลาร์ผ่านการจำหน่ายJapan Prayer Braceletsให้กับโครงการระดมทุนของ Zynga ร่วมกับSave the

Childrenและสภากาชาดอเมริกันสนับสนุนความพยายามบรรเทาทุกข์หลังจากเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิทำลายล้างในญี่ปุ่น การบริจาคในวันนี้มาจากการที่ผู้เล่น Zynga ระดมทุนได้มากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกองทุนช่วยเหลือเด็กแผ่นดินไหวสึนามิในญี่ปุ่นของ Save the Children และสาเหตุอื่นๆ ทำให้ยอดรวมทั้งหมดระดมทุนได้มากกว่า 3 ล้านดอลลาร์

“เราได้เห็นผู้เล่นของเราแสดงความใจกว้างอย่างมากเมื่อได้รับโอกาสในการตอบแทน”ทวีตนี้“ฉันได้รับแรงบันดาลใจให้สัตว์ประหลาดตัวน้อยของฉันรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมอันเลวร้าย” เลดี้ กาก้า กล่าว “สิ่งที่ผู้เล่นของ Zynga ทำเพื่อการกุศลนั้นสร้างแรงบันดาลใจไม่แพ้กัน และฉันตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับพวกเขาเพื่อหาเงินบริจาคเพื่อเข้ามูลนิธิ Save the Children และ American Red Cross”

ผ่านเกมต่างๆ ของ Zynga รวมถึงCafé World , CityVille , FrontierVille , FarmVille , Words With Friends , Vampire Wars, YoVille และZynga Pokerผู้เล่นมากกว่า 250 ล้านคนมีโอกาสบริจาค 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อของรายการเสมือนจริงที่สร้างขึ้นใหม่ให้กับความพยายามในการระดมทุน . ผ่านเครดิต Facebook บริจาคเงินที่เกิดจากการซื้อเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่ม

“เราได้เห็นผู้เล่นของเราแสดงความเอื้ออาทรอย่างมากเมื่อได้รับโอกาสในการตอบแทน” Mark Pincus ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Zynga กล่าว “เรามีความสุขมากที่ Lady Gaga เลือกที่จะบริจาคให้กับความพยายามในการระดมทุนของเรา และหวังว่าผู้เล่นของเราจะภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จ”

เลดี้ กาก้ายังประกาศการประกวดที่เธอจะพาแฟนคลับผู้โชคดี 1 คนที่ซื้อ Japan Prayer Bracelet บินไปชมการแสดงในรายการ The Monster Ball Tour เพื่อพบกับซูเปอร์สตาร์ เยี่ยมชมhttp://www.LadyGaga.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม Zynga.org มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังของสินค้าโ

ซเชียลเสมือนจริงด้วยแคมเปญในเกมของ Zynga นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2552 ผู้เล่นหลายแสนคนได้ระดมทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไรระหว่างประเทศผ่าน Zynga.org ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้โดยตรงเพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในญี่ปุ่น: http://www.savethechildren.org/japanzynga

ลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสำหรับบุรุษที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการสำหรับธุรกิจ Trunkbow International Holdings, Ltd. (NasdaqGM: TBOW) ให้บริการโซลูชันแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถปรับใช้แอปพลิเคชันบริการเสริมบนมือถือสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศจีน BCD Semiconductor Manufacturing (NasdaqGS: BCDS) มีส่วนร่วมในการออกแบบ ผลิต และการขายวงจรรวมแอนะล็อก

(ICs) การจัดการพลังงานและอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ Lentuo International Inc. (NYSE: LAS) ซึ่งดำเนินการเป็นผู้ค้าปลีกรถยนต์ China Shengda Packaging Group, Inc. (NasdaqGM: CPGI) มีส่วนร่วมในการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายกล่องกระดาษและโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ให้กับบ

ริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม Synthesis Energy Systems, Inc. (NasdaqGM: SYMX) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีการแปรสภาพเป็นแก๊ส Ossen Innovation Co., Ltd. (NasdaqGM: OSN) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ วิศวกรรม การผ

Duoyuan Global Water Inc. (NYSE: DGW)Duoyuan Printing, Inc (NYSE: DYP)อีคอมเมิร์ซ China Dangdang Inc. (NYSE: DANG)E-House (จีน) Holdings Limited (NYSE: EJ)อีลอง (NASDAQ: LONG)Focus Media Holding Ltd. (NASDAQNM: FMCN)Funtalk China Holdings Limited (แนสแด็ก: FTLK)Fushi International, Inc (NASDAQ:FSIN)

Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. (NasdaqGM: FFHL)General Steel Holdings, Inc. (NYSE: GSI)Giant Interactive Group, Inc. (NYSE:จอร์เจีย)Global Education & Technology Group Limited (NasdaqGS: GEDU)Global Sources Ltd (NASDAQ:GSOL)Guangshen Railway Co Ltd (NYSE: GSH)Guanwei Recycling Corp (แนสแด็ก: GPRC)

Gulf Resources, Inc. (แนสแด็ก: GFRE)Gushan Environmental Energy Ltd. (NYSE: GU)Harbin Electric, Inc. (แนสแด็ก: HRBN)HiSoft Technology International Limited (NasdaqGM: HSFT)HLS Systems International, Ltd. (แนสแด็ก: HOLI)Home Inns & Hotels Management, Inc. (แนสแด็ก: HMIN)สำนักงานใหญ่ Sustainable Maritime Industries, Inc. (AMEX: HQS)HuaNeng Power International, Inc. (NYSE: HNP)

IFM Investments Limited (NYSE: CTC)iSoftStone Holdings Limited (NYSE: ISS)เจเอ โซลาร์ โฮลดิงส์ (Nasdaq: JASO)Jiangbo Pharmaceuticals, Inc. (แนสแด็ก: JGBO)จิงเว่ย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (NASDAQ: JNGW)JinkoSolar Holding Co., Ltd (NYSE: JKS)Jinpan International Limited (แนสแด็ก: JST)Kandi Technologies, Corp. (แนสแด็ก: KNDI)

พลังน้ำของจีน (NYSE: CHC)China Information Technology, Inc (แนสแด็ก: CNIT)China Integrated Energy, Inc (แนสแด็ก: CBEH)China Jo-Jo Drugstores, Inc (แนสแด็ก: CJJD)ไชน่า คังฮุย โฮลดิงส์ (NYSE: KH)China Life Insurance Co Ltd (NYSE: ลิเวอร์พูล)China Lodging Group, Limited (แนสแด็ก: HTHT)

อินเทอร์เฟซผู้ใช้และผู้เล่น iVIEW และ iVIEW DM เมื่อรวมกับแอปพลิเคชัน Elite Bonusing Suite ของ Bally จะมอบโปรโมชั่นการโต้ตอบทั่วทั้งพื้น เสนอโอกาสครั้งที่สองในการชนะ และความสามารถสำหรับผู้เล่นในการรับรางวัลอันมีค่า ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้ ขัดจังหวะการเล่นเกมหลักของพวกเขา แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอกทีฟเหล่านี้ช่วยให้ผู้เล่นหมุนวงล้อ เลือกและรูทรถหรือม้าที่พวกเขาชื่นชอบ รับรางวัลทันทีในวันเกิด และเข้าร่วมการแข่งขันสล็อตทั่วพื้น

“แขกของคาสิโนและผู้เข้าร่วมประชุม Systems User Conference รู้สึกยินดีกับโปรโมชั่นทั่วทั้งชั้นที่ Pechanga และพวกเขาจะเป็นจุดสนใจหลักในงานนิทรรศการ NIGA ของเรา” Ramesh Srinivasan ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Bally กล่าว “แอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังให้ ROI ที่วัดได้สำหรับผู้ประกอบการด้วย”